Co je geologická časová škála

Geologická časová škála rozděluje historii Země do časových úseků poznamenaných různými událostmi, druhy a vývojem druhů. Pozemští vědci, jako jsou geologové a paleontologové, používají geologické časové měřítko k vysvětlení načasování a spojení událostí, které se odehrály v historii Země.

Formulace Geologické Časové Stupnice

První významný pokus sestrojit geologickou časovou stupnici použitelnou kdekoli na Zemi byl učiněn koncem 18. století. Nejvýraznější pokus se prosadil Werner. William Smith, Jean d’Omlius d’Halloy, Georges Cuvier a Alexandre Brogniart se na počátku 19. století snažili identifikovat vrstvy pomocí fosilií, které obsahovaly. Tyto snahy usnadnily geologům přesnější rozdělení historie Země. Byla možná korelace vrstev napříč národními a kontinentálními hranicemi. Jakékoli dvě vrstvy, které obsahovaly stejnou fosilii, byly považovány za uložené ve stejném období bez ohledu na to, jak daleko od sebe se vrstvy nacházely. V letech 1820 až 1850 byla provedena podrobná studie stratifikace a fosilií Evropy. Je to tato studie, která vytvořila pořadí geologických období, která jsou dnes uznávána.

Geologická Tabulka

Geologická tabulka byla sestrojena zemskými geology na základě toho, jak byly vrstvy a fosilie umístěny v zemské kůře. Než byla v roce 1896 objevena radioaktivita a bylo vyvinuto radiometrické datování, geologové odhadovali časová měřítka studiem rychlostí eroze, zvětrávání litifikace a sedimentace. V roce 1913 publikoval Arthur Holmes, britský geolog, první geologickou časovou stupnici s absolutními daty. Geologovi se také připisuje zásluha za rozšíření disciplíny geochronologie a vydání „Věk Země“, světově proslulé knihy, podle níž je Země stará nejméně 1,6 miliardy let.

Éry Geologické Časové Stupnice

Geologická časová škála zahrnuje čtyři období, první je prekambrická éra, následovaná paleozoickou érou, mezozoickou érou a kenozoickou érou.

Prekambrická Éra

Prekambrická éra se datuje od počátku Země asi před 4,6 miliardami let. Během prekambrické éry na Zemi nebyl žádný život.

Paleozoická Éra

Dalším časovým úsekem je paleozoická éra, která se datuje od doby před 542 miliony let do doby před 250 miliony let. Během této éry se vyvinulo mnoho druhů, ale většina z nich byla vyhlazena před koncem časového období.

Mezozoická Éra

Druhohorní éra následovala po paleozoické éře. Období datované mezi 250 a 65 miliony let. Mnoho druhů se vyvinulo během druhohor, aby nahradilo ty, které vyhynuly v předchozím období. Vlhké a tropické klima druhohorní éry vede k růstu mnoha druhů rostlin. Další událostí, která označuje období druhohor, je vývoj dinosaurů v ptáky. Ke konci této éry došlo k dalšímu velkému vyhubení druhů včetně dinosaurů.

Cenozoická Éra

Menším savcům, kteří přežili druhohorní éru, se během kenozoické éry dařilo. Toto období se datuje zhruba od doby před 65 miliony let do současnosti. Evoluce člověka probíhala v tomto časovém úseku a veškerý život na Zemi se vyvinul ze svých bývalých primitivních stavů do současných stavů v kenozoické éře.

Pojmenování Geologických Období, Epoch A Epoch

Britští geologové ovládali raná stádia vývoje geologického časového měřítka. Vliv těchto geologů je patrný v názvech geologických období, jako je kambrium, ordovik a silur. Období byla pojmenována po velšských kmenech a byla definována pomocí sledu tvorby vrstev ve Walesu. Mezi další období s tímto vlivem patří devon pojmenovaný podle okresu Devon a karbon převzatý z názvu britského geologa pro vrstvy „uhelné míry“. Geologové z jiných zemí však některá období definovali. Dobrým příkladem je „Trias“ pojmenovaný německým geologem Friedrichem Von Albertim. „Jura“ byl na druhé straně pojmenován Alexandrem Brogniartem, francouzským geologem. Britští geologové také seskupili období do epoch a kvartérní a terciární období rozdělili do epoch.